Statement bestuur

Er is de laatste tijd veel nieuws over “grensoverschrijdend gedrag”, maar de kranten staan ook vol met nieuws over drugs, discriminatie en andere ongewenste gedragingen.De voetbalvereniging Witteveense Boys’87 en haar leden staan niet naast de maatschappij, maar maken daar volop deel vanuit. Voor het bestuur een reden om een aantal maatschappelijke thema’s en hoe we hiermee omgaan, nogmaals onder de aandacht te brengen.

  1. In het Protocol Ongewenst Gedrag[1] staat onder andere: “Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden”.
  • Onder seksuele intimidatie wordt verstaan alle vormen van seksuele gedragingen en toenadering die door degene die het signaleert of ondergaat als eenzijdig, negatief, ongewenst en/of gedwongen worden ervaren. 
  • Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken (in woord en gedrag) ten nadele van leden, medewerkers of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur en nationaliteit.
  • In engere zin verwijst intimidatie (intimiderend gedrag/pesten) naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als een lid, medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.

Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag
Voor iedere medewerker (ook vrijwilligers, stagiaires e.d.) van de Witteveense Boys’87 en jeugdafdeling WNBC’09 geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van ongewenst gedrag tegenover een lid, medewerker of vrijwilliger. Dit echter pas na toestemming van het slachtoffer. Melding kan plaatsvinden bij de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bestuur ziet erop toe dat melder/klager geen nadeel ondervindt.Als een lid, medewerker of vrijwilliger, melding wil doen van ongewenst gedrag kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon of direct een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen zijn: Marian van der Zwaag (lid sv Nieuw Balinge), Jari Hooijer (lid Witteveense Boys’87) en Carla Kooistra (docent OBS De Wenteling).

  1. Sociale media zoals onder andere WhattsApp, LinkedIn, You Tube, Twitter, Snapchat en Facebook bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op de Witteveense Boys’87 en/of WNBC’09. Zo kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief imago van de club waarvoor je speelt of waarin je actief bent. Ook zijn de sociale media belangrijke hulpmiddelen in de communicatie binnen de Witteveense Boys’87 en WNBC’09. Toch is het belangrijk te beseffen dat je met berichten of door het plaatsen van foto’s of filmpjes op sociale media bewust of onbewust het club imago kunt schaden. Ook kun je op deze wijze de persoonlijke belangen van personen buiten de Witteveense Boys’87 en/of WNBC’09 of van andere leden van de Witteveense Boys’87 of WNBC’09 schaden. Witteveense Boys’87 vertrouwt erop dat haar leden verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol sociale media [2]opgezet om haar leden daarin te ondersteunen.
  2. Voor het bezit, gebruik en/of handel in hard-, soft- of andere soorten drugs geldt op de gehele Roskamp en/of in verenigingsverband (uitwedstrijden e.d.) een zero-tolerance beleid. Bezit, gebruik en handel worden niet getolereerd en het betreft hier ernstige zaken waar in principe in eerste aanleg andere organen (politie, strafrechter) zich over buigen en waarbij aan de orde is of de club aanvullende sancties wenst op te leggen.
  3. In de missie [3]van de voetbalvereniging Witteveense Boys’87 staat wat wij willen bereiken. De laatste zin van de missie is: “We gaan respectvol met elkaar om, discrimineren niet en zijn loyaal aan de club.” De missie staat op het inschrijfformulier om lid te worden van de club.

Witteveen, 15 februari 2022

Het bestuur

[1] Voor de gehele tekst, zie de website www.witteveenseboys.nl en/of www.wnbc.nl

[2] Voor de volledige tekst zie Protocol Ongewenst Gedrag op de website witteveenseboys.nl en/of wnbc.nl

[3] Voor de volledige tekst zie Protocol Ongewenst Gedrag op de website witteveenseboys.nl en/of wnbc.nl